Afspraken en procedures

Om alles goed te laten verlopen hebben we op school afspraken met elkaar gemaakt. Een deel van de afspraken zijn specifiek voor MeerWaarde. Andere afspraken en protocollen zijn voor alle scholen van MorgenWijzer gelijk.

Maatjes Rijn3

Afspraken in en om de school

Op MeerWaarde hebben we een aantal praktische afspraken met elkaar gemaakt.

Mobiele telefoon
De leerlingen mogen een mobiele telefoon mee naar school nemen als dat noodzakelijk is. Deze telefoon staat de gehele lesdag uitgeschakeld. Meenemen van een telefoon gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid; de school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, schade en/of diefstal.

Vergoeding
Op de MeerWaarde is respect een belangrijk woord; voor elkaar, maar ook voor elkaars spullen. Schoolmaterialen die verloren gaan of (moedwillig) beschadigd worden, moeten dan ook vergoed worden. Ook over het gebruik van iPads en Chromebooks zijn op school duidelijke afspraken gemaakt. Wanneer er door onzorgvuldig gebruik van een kind een iPad beschadigd raakt, zullen wij deze kosten verhalen op de ouders.

Als er door leerlingen schade is toegebracht aan spullen van een andere leerling, gaan wij ervan uit dat ouders dit onderling oplossen. Als het nodig is kan school hierin bemiddelen.

Verjaardag
De verjaardag van de kinderen wordt in de klas gevierd. Iedere leerkracht heeft daarvoor z’n eigen feestelijke tradities. Een traktatie voor de klasgenoten is natuurlijk leuk, maar het feestelijke zit hem niet in de omvang van de traktatie. Gezonde hapjes worden op prijs gesteld, kijk bijvoorbeeld eens op gezond-trakteren.nl voor inspiratie. De leerkrachten hoeven niet getrakteerd te worden, maar vinden het wel gezellig om dezelfde traktatie als de leerlingen te krijgen.

Eten en drinken
De kinderen krijgen ’s morgens de gelegenheid om op een vast moment iets te eten en te drinken met elkaar. U kunt denken aan een gezond tussendoortje (fruit of groente). Tussen de middag eten de kinderen met de leerkracht in de groep. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Ook dan stimuleren wij gezond eetgedrag en vragen hiervoor uw medewerking. Wilt u naast het brood toch iets extra’s geven doe dit dan in de vorm van fruit, groente, stukje kaas of rozijntjes.

Op woensdag en vrijdag is het fruitdag op onze school. Dan zijn alle tussendoortje fruit.

Informatie aan ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter wel verschillen, die te maken hebben met de wettelijke status en het ouderlijke gezag. Hieronder lichten wij die verschillende situaties nader toe.

Gehuwde/samenwonende ouders
Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie eenduidig: zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind.

Gescheiden ouders die beiden het gezag hebben over hun kind
Ouders die gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, maar die wel gezamenlijk het gezag over hun kind hebben, hebben allebei het recht om goed geïnformeerd te worden over de ontwikkeling van hun kind. Voorwaarde is wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur.

Aan beide ouders worden dan de schoolgids, het rapport en de uitnodiging voor de (gezamenlijke) oudergesprekken verstrekt. We geven deze informatie in tweevoud. Alle overige informatie geven wij in enkelvoud mee. Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden bespreken wij altijd met beide ouders. Als één van de ouders andere afspraken over de informatievoorziening wil maken, kan hij of zij contact opnemen met de directeur van de school.

Gescheiden ouder(s) die geen gezag meer hebben over hun kind
Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie over hun kind. De betreffende ouder moet daar echter zelf om vragen. Als het gaat om de vader, moet hij bovendien het kind hebben erkend. Deze ouders worden niet over alles geïnformeerd, maar alleen over belangrijke zaken, zoals de cognitieve en/of sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Indien het belang van het kind strijdig is met het recht op informatie van de ouders, dan vervalt dit recht. Dit kan het geval zijn indien een rechter of psycholoog oordeelt dat informatieverstrekking aan een ouder schadelijk kan zijn voor het kind.

Antipestprotocol

Bij MeerWaarde vinden we het belangrijk om met en van elkaar te leren. Daarom is er ruimte voor verschillen, zoals verschillen tussen hoe je als persoon bent of wat je achtergrond is. Gelijkwaardigheid is de basisregel. Met elkaar werken we aan een veilige en fijne omgeving, waar leerlingen (en medewerkers) zichzelf kunnen zijn, zich goed voelen en weerbaar zijn.

We zijn alert op pestgedrag. We werken met een antipestprotocol en hebben een antipestcoördinator. Zij adviseert leerkrachten die te maken krijgen met pestgedrag in hun groep. In het schooljaar 2023-2024 wordt ons antipestprotocol geactualiseerd als gevolg van de fusie.

Ieder jaar monitoren wij de veiligheidsbeleving van onze leerlingen.

Wat te doen bij (ernstig) ongewenst gedrag van een leerling?

We willen dat leerlingen van de MorgenWijzer kunnen vertrouwen op een veilige en vertrouwde leeromgeving. Iedereen heeft daarin een rol: kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers. Heel soms komt het voor dat een leerling zich zó gedraagt, dat de rust en veiligheid op school in het gedrang komen. Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar juist vanwege de ernst van zo’n situatie is het belangrijk om goede afspraken te maken over hoe daarmee om te gaan. Daarvoor is dit protocol bedoeld. Het treedt in werking bij (ernstig) ongewenst gedrag van een leerling, waardoor de belangen van het kind en andere leerlingen en/of personeelsleden van de school geschaad worden. De directeur beoordeelt of er sprake is van bovenstaande criteria.

Binnen Morgenwijzer kunnen 3 verschillende maatregelen genomen worden wanneer er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling:

  • Time out
  • Schorsing
  • Verwijdering

De volledige tekst van dit protocol vindt u op de website van Morgenwijzer.

Klachten

Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken. Het beste bespreekt u uw bezwaren eerst met de betrokkene. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. In de meeste gevallen komen wij er in goed onderling overleg uit.

Bent u niet tevreden met de uitkomst, dan heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij het college van bestuur van MorgenWijzer. Ook kunt u naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.

Meer over de klachtenregeling leest u op de website van MorgenWijzer.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer er een vermoeden bestaat dat een leerling te maken heeft met een vorm van geweld of mishandeling in de thuissituatie, volgen wij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode zorg ervoor dat wij zorgvuldig te werk te gaan, door het verplicht volgen van een vijfstappenplan. Meer over de meldcode leest op de website van MorgenWijzer.

Sponsoring

Wij waarderen het zeer als ouders, betrokkenen of omwonenden onze school een warm hart toedragen in de vorm van sponsoring. Om belangenverstrengeling te voorkomen, hebben wij daaraan hebben wij wel enkele voorwaarden:

  • sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen:
  • sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden (bijvoorbeeld via lesmaterialen of leermiddelen) of in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school daaraan stelt;
  • sponsoring en/of reclame in schoolverband mag de leerlingen niet aanzetten tot ongezonde of gevaarlijke activiteiten;
  • sponsoring en/of reclame in schoolverband mag niet bedoeld zijn om ouders te stimuleren producten of diensten af te nemen van de sponsor
  • de continuïteit van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

NB. Morgenwijzer heeft de ANBI status.

Illustratie in footer