Ouders

Ouders en school zijn partners in ons onderwijs. Daarom zoeken we graag de dialoog met u, zodat we gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen.

DSC03310

Hoe wij u betrekken

Voor de ontwikkeling van kinderen is betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind onontbeerlijk. We nodigen ouders actief uit voor inloopmomenten, informatieavonden en gesprekken met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind.

Om u goed te kunnen informeren, maken we gebruik van het ouderportaal van Basisonline. U krijgt hiervoor een inlog. Daarnaast is er een app waarin u berichten van de school kunnen ontvangen. Eens per maand sturen wij een nieuwsbrief.

Contactmomenten tijdens het schooljaar
In het begin van het schooljaar organiseren we een algemene informatieavond waar de leerkrachten iets vertellen over het verloop van het schooljaar.

Om elkaar goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van uw kind hebben we twee contactmomenten per jaar. Per schooljaar krijgen de kinderen twee portfolio’s: in februari en in juli. In het portfolio laat uw kind zien waar hij trots op is en welke ontwikkeling hij heeft doorgemaakt. In het portfolio zijn de resultaten van de kinderen verwerkt en zullen ook de grafieken van de toetsen te vinden zijn.

Gesprekken op school
Tijdens het schooljaar heeft u meerdere keren de gelegenheid om de leerkracht te spreken. Dit kan zijn vanwege een (zorg)vraag van u of omdat de leerkracht u graag wil spreken. Ook worden er vaste momenten in het jaar gepland waarop de leerkracht met u en uw kind in gesprek gaat over de ontwikkeling.

Adviesgesprekken
In februari vinden er adviesgesprekken plaats in groep 7 en 8, waarin de leerkracht aan de leerling en de ouders advies geeft over de keuze voor het voortgezet onderwijs. In groep 7 is dit een voorlopig advies, in groep 8 wordt het advies definitief.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert en beslist mee over het beleid van de school. In de MR wordt gesproken over zaken die voor de school belangrijk zijn en wordt instemming c.q. advies gegeven aan het schoolbestuur over bijvoorbeeld: het schoolwerkplan, de schoolgids, het vakantierooster, de begroting en de huisvesting. Er wordt ongeveer 6x per jaar (’s avonds) vergaderd.

De huidige MR is ontstaan uit samenvoeging van MR-en van de Rank en de Rijnschans en bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders. In de komende periode werken we toe naar de samenstelling die hoort bij een school van onze omvang, namelijk drie personeelsleden en drie ouders.

De MR-leden zijn
namens het team: Renée Engelsman, Wessel Roos, Geerte Snoek, Marlies Tersteeg en Pien Zaanen;
namens de ouders: Gemma Beij, Jalke Kennis, Leonie van Wieringen, Janine Peters en Joris Weekhout.

Heeft u vragen of opmerkingen over allerhande zaken die u voor de school belangrijk vindt en die u graag centraal aan de orde zou willen stellen, neem dan contact op met één van de leden van de MR, via mr.meerwaarde@morgenwijzer.nl

Ouderraad

We organiseren door het jaar veel activiteiten, zoals sportdagen, schoolreisjes en schoolfeesten. Daarbij hebben we de hulp van ouders nodig. Onze ouderraad, samenwerkend met onze leerkrachten, zijn verantwoordelijk voor deze feesten en activiteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00 per kind, tot een maximum van € 90,00 per gezin. Deze bijdrage is nodig voor het bekostigen van de feesten, Sinterklaas en Kerst. Het bedrag wordt geïnd door de ouderraad, die ook verantwoording aflegt over de besteding.
Voor het schoolreisje en schoolkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd, afhankelijk van de bestemming.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Illustratie in footer